Tag 29 Chhattisgarh: Kadhi Pakora mit Dal Pithi und und Chila